အပိုင္း (၃) အနာဂတ္အခြင့္အေရးနွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား

အပိုင္း (၃) အနာဂတ္အခြင့္အေရးနွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ယခုေခတ္ကာလတြင္ လူငယ္အမ်ားစုမွာ အထက္တန္းေအာင္ႏွင္.ဘြဲ႕ရမ်ားျဖစ္ျပီး ထိုလူငယ္မ်ားမွာ အရည္အခ်င္းမ်ားစြာ လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ေလ့လာေတြ႔ရွိမႈမ်ားမွ တဆင့္လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားမွာ – – စာနွင့္ စကားေျပာဆို ဆက္ဆံေရး -ေဝဖန္ပိုင္းျခားေတြးေခၚမႈနွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းနိုင္မႈ – အလုပ္အကိုင္ ကၽြမ္းက်င္မႈနွင့္ က်င့္ဝတ္ -ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္မႈနွင့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖင့္လုပ္ကိုင္နိုင္မႈ -အေျခခံမတူေသာလူမ်ားျဖင့္ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ကိုင္နိုင္မႈ -နည္းပညာ သိရွိအသံုးခ်နိုင္မႈ -ေခါင္းေဆာင္နိုင္မႈနွင့္ စီမံခန္႔ခြဲနိုင္မႈ မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုအရည္အခ်င္းမ်ားလိုအပ္ခ်က္သည္ ၂၁ ရာစု ကၽြမ္းက်င္မႈ ကြာဟခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ စာနွင့္စကားေျပာဆိုဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ နိုင္ငံျခားဘာသာ နွင့္ မိခင္ဘာသာကိုဆိုလိုသည္။ တစ္ဦး နွင့္တစ္ဦး နားလည္နိုင္ေအာင္ ေလ့လာျပဳမူ ေျပာဆိုနိုင္၇ပါမည္။ နိုင္ငံျခားဘာသာထဲတြင္ English သည္အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္သည္။ “Standard English Language is a […]

အပိုင္း (၂) စက္မႈေခတ္မွသည္ အသိပညာေခတ္ဆီသို႔

[Zawgyi] အပိုင္း (၂) စက္မႈေခတ္သည္မွ အသိပညာေခတ္ဆီသို႔ စက္မႈေခတ္စီးပြားေရးမန္တိုင္သည္ သယံဇာတမ်ားကို အေျခခံျပီးကုန္ၾကမ္းမွ ကုန္ေျခာအျဖစ္သို႔ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အသိပညာေခတ္တြင္ နည္းပညာတီထြင္မႈ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကိုအေျခခံျပီး လူသားတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အသိပညာေခတ္ တြင္ စက္မႈေခတ္အလုပ္အကိုင္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အလိုေလ်ာက္ထုတ္လုပ္မႈ နည္းပညာမ်ား တိုးတက္ေသာ နိုင္ငံမ်ား (China, India and Brazil စေသာ) သို႔အလုပ္အကိုင္မ်ား ေရြ႕လ်ားကာ တိုင္းျပည္ထဲတြင္ စက္မႈ (စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု) အလုပ္မ်ားရွားပါးျခင္း (သို႔) လုပ္ခ၊ လစာနည္းျခင္း တို႔ျဖင့္ေတြ႔ၾကံဳ ရေပမည္။ နိုင္ငံတစ္ခု တိုးတက္ရန္အတြက္ ၂၁ ရာစုေျပာင္းလဲမႈနွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္၍ ပညာေရးကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္အထူးပင္ လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ […]

အပိုင္း (၁) သင္ယူေလ့လာျခင္း / သင္ညာဆိုသည္မွာ မည္သည့္အရာနည္း။

[Zawgyi] သင္ယူေလ့လာျခင္း / သင္ညာဆိုသည္မွာ တက္ၾကြေသာလူမႈေရး ဖြ႕႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္ယူျခင္းသည္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ သင္ယူျခင္းသည္ အရာဝတၳဳတစ္ခုနွင့္ တစ္ခုဆက္စပ္မႈကို ေလ့လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ ပညာသည္ဘ၀ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ နွင့္လူသားတစ္ေယာက္ပီသစြာ ေနနိုင္ေရးအတြက္ေလ့လာရျခင္းျဖစ္သည္။ သမားရိုးက် စာသင္ခန္းတြင္ သင္ၾကားေစျခင္းသည္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကဂိုေဒါင္မွ ပစၥည္းထုတ္ ယူသကဲ့ေသာ သင္ညာမ်ားကို အစုအပံုလိုက္ရွိေနသည့္ သိပၸံ၊ သခ်ာၤ၊ စာေပတို႔နွင့္ပတ္သတ္ေသာ အခ်က္အလက္ အထုတ္အပိုးမ်ားကို လွည္းေပၚမွ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဦးေနွာက္မ်ားထံသို႕ ပို့ေဆာင္ေပးေသာနည္းျဖစ္ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ထိုနည္းစနစ္၌ ျပႆနာတစ္ရပ္ရွိေနပါသည္။ အဆိုပါအခ်က္အလက္ အထုပ္အပိုး မ်ား သည္မည္သည့္အခါမွ အမွန္တကယ္ဖြင့္ေဖာက္ခံရျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ ဆက္လက္ထြင္းေဖာက္ ေလ့လာျခင္းမျပဳၾကဘဲ စုပံုေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ သင္ခန္းစာမ်ားမွာ ၄င္း၏ဦးေနွာက္ထဲတြင္ စြဲျမဲမေနေၾကာင္းနွင့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုနွင့္မွ်ဆက္ႏြယ္မႈမရွိဘဲ သီးျခားစီျဖစ္ကာ ေနာက္ပိုင္း […]