အပိုင္း (၃) အနာဂတ္အခြင့္အေရးနွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား

future_opportunities

အပိုင္း (၃) အနာဂတ္အခြင့္အေရးနွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား

ယခုေခတ္ကာလတြင္ လူငယ္အမ်ားစုမွာ အထက္တန္းေအာင္ႏွင္.ဘြဲ႕ရမ်ားျဖစ္ျပီး ထိုလူငယ္မ်ားမွာ အရည္အခ်င္းမ်ားစြာ လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ေလ့လာေတြ႔ရွိမႈမ်ားမွ တဆင့္လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားမွာ –
– စာနွင့္ စကားေျပာဆို ဆက္ဆံေရး
-ေဝဖန္ပိုင္းျခားေတြးေခၚမႈနွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းနိုင္မႈ
– အလုပ္အကိုင္ ကၽြမ္းက်င္မႈနွင့္ က်င့္ဝတ္
-ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္မႈနွင့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖင့္လုပ္ကိုင္နိုင္မႈ
-အေျခခံမတူေသာလူမ်ားျဖင့္ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ကိုင္နိုင္မႈ
-နည္းပညာ သိရွိအသံုးခ်နိုင္မႈ
-ေခါင္းေဆာင္နိုင္မႈနွင့္ စီမံခန္႔ခြဲနိုင္မႈ မ်ားျဖစ္သည္။

ထိုအရည္အခ်င္းမ်ားလိုအပ္ခ်က္သည္ ၂၁ ရာစု ကၽြမ္းက်င္မႈ ကြာဟခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

စာနွင့္စကားေျပာဆိုဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ နိုင္ငံျခားဘာသာ နွင့္ မိခင္ဘာသာကိုဆိုလိုသည္။ တစ္ဦး နွင့္တစ္ဦး နားလည္နိုင္ေအာင္ ေလ့လာျပဳမူ ေျပာဆိုနိုင္၇ပါမည္။ နိုင္ငံျခားဘာသာထဲတြင္ English သည္အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္သည္။ “Standard English Language is a business and common in the world” “သာမန္ English ဘာသာစကားသည္နိုင္ငံတကာတြင္ စီးပြားေရးနွင့္ကုန္သြယ္ မႈမ်ားတြင္ အခ်က္အခ်ာ က်ေသာ စကားျဖစ္သည္။” ဟုဆိုထားပါသည္။ လူငယ္မ်ား ဒုတိယဘာသာအျဖစ္ ေလ့လာထားရမည့္ဘာသာ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၁ ရာစုေျပာင္းလဲလာသည္နွင့္အမွ် တစ္နိုင္ငံနွင့္ တစ္နိုင္ငံ ကူးလူးဆက္ဆံမႈမ်ား လြယ္ကူလာ ေသာအခါ English ဘာသာစကားသည္ အဓိက ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းျဖစ္လာပါသည္။ ထို႔အျပင္ တတိယဘာသာသည္ပင္လွ်င္ သင္ေပးနိုင္ပါက ေကာင္းပါသည္။ US မွအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း English ဘာသာကိုမိခင္ဘာသာ၊ ဒုတိယဘာသာအျဖစ္ Spanish နွင့္ တတိယဘာသာကို (Japan, Chinese, Arabic, French) စသည္မ်ားကို သင္ၾကားေစပါသည္။ မိမိ၏ ခေလး၊ တပည့္ ေရွ႕ေရးကို ေတြးေခၚျပီး အေနာက္တိုင္းတြင္ ပညာဆက္လက္စည္းပူးလိုပါက / အလုပ္လုပ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းလွ်င္ Spanish ကိုလည္းေကာင္း၊ အေရွးတိုင္းတြင္ေနမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းလွ်င္ Chinese ကိုလည္းေကာင္း ငယ္စဥ္ကာလမွစ၍ ေလ့လာစည္းပူး ေပးေစခ်င္ပါသည္။ ထို့အျပင္မိခင္ ဘာသာကိုလည္းအထူးေလ့လာေလ့က်င့္ ေစျပီး အနည္းဆံုးေကာင္းစြာ ေျပာဆို၊ နားလည္၊ ေရးသားနိုင္ေသာ အဆင့္ရွိသင့္သည္။ မိခင္ဘာသာ ( ျမန္မာစ) သည္လူငယ္တစ္ဦး၏အနာဂတ္ အလုပ္ခြင္တြင္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ထူးျခားေသာ လက္နက္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာနိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ ျမန္မာစကားကိုမေျပာေပးပါက ခေလးၾကီးျပင္းလာလွ်င္လည္း မိဘ၊ သားသမီး ဆက္ဆံေရးမွာ ေႏြးေထြးသင့္သေလာက္ မေႏြးေထြးနိုင္ပါ။ ေက်ာင္းျပီးမွ ဟိုဟို ဒီဒီမွာ နိုင္ငံျခားဘာသာ ကိုအလွ်င္တလို တက္ေရာက္ေလ့လာျခင္းထက္ ငယ္စဥ္ဘဝကေနစ၍ ေလ့လာမွ ဘာသာစကားတစ္ခုကို ကၽြမ္းဝင္အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေခတ္လူငယ္အမ်ားစုတြင္ ေဝဖန္စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ၊ ျပႆနာေျဖရွင္းနိုင္မႈ၊ ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာေတြးေခၚမႈမ်ား အမွန္တကယ္အားနည္းလ်က္ ရွိပါသည္။ ထိုေတြခၚမႈမ်ားကို သင္ယူ၍မရပါ၊ ငယ္စဥ္ကပင္ေလ့က်င့္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးဖို႔ အထူးလိုပါသည္။ တိုးတက္ေသာနိုင္ငံမ်ားတြင္ အေျခခံပညာအဆင့္မွ စ၍ ေတြးေခၚမႈမ်ားကို မသိမသာ ေလ့က်င့္ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ေပးပါသည္။

အလုပ္အကိုင္ ကၽြမ္းက်င္မႈနွင့္ က်င့္ဝတ္ေနရာတြင္လည္း ဆယ္တန္းေအာင္ ( သို႔ ) ဘြဲ႕ရမ်ားသည္ အလုပ္နွင့္ သင္ၾကားခဲ့ရေသာ သညာမ်ားနွင့္မဆက္စပ္တက္ပါ။ မိမိေလံလာခ်င္ေသာ ဘာသာရပ္ကို မေလ့လာ ခဲ့ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘဝနွင့္ဆက္စပ္ ေလ့လာခဲ့ျခင္းမရွိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္ခြင္အေတြ႔အၾကံဳမ်ား မသင္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း ျမန္မာလူငယ္မ်ား ဤေနရာတြင္ လြန္စြာအားနည္းေနတတ္ပါသည္။ ယခုေခတ္ အေမရိကန္နိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္မ်ားနွင့္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အလုပ္ခြင္ေလ့လာမႈ အစီအစဥ္မ်ား ( Internship Programs) မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းကာ ထည့္သြင္းေလ့လာ ေစပါသည္။ တကၠသိုလ္တခ်ိဳ႕တြင္လည္း Co – opt ( Paid Internship Programs) မ်ားကို ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာအလုပ္မ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာသင္ကာလအတြင္းေသာ္လည္းေကာင္း ဝင္ေရာက္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေစျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတို႔ကိုအလုပ္ခြင္တြင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ လည္း တကၠသိုလ္မ်ား အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွတဆင့္ ဦးစီး ဦးေဆာင္ကာ အလုပ္ခြင္ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးရပါမည္။ ထိုေလ့လာေရးကာလတြင္းတြင္ သြားေရာက္ေလ့လာေသာ company ဘက္မွလည္း အလုပ္ခြင္ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ် ေပးနိုင္လွ်င္ အင္မတန္ေကာင္းေသာ အစီ အစဥ္ျဖစ္လာနိုင္ပါသည္။

အပိုင္း (၃) အနာဂတ္အ်ခင့္ေအရးႏျင့္ အလုပ္အကိုငၼ္ား
ယခုေခတၠာလၾတင္ လူငယ္အမ္ားစုျမာ အထကၱႏ္းၾဘဲ႕ရမ္ား္ဖစ္္ပီး အရၫ္အခ္င္းမ္ား်စာ လိုအပႅ္ၾက္ရိပါသၫ္။ ေလ့လာေၾတ႔ၿရိမႈမ္ားၿမ တဆင့္လိုအပ္ေသာ အရၫ္အခ္င္းမ္ားျမာ –
စာႏျင့္ စကားေ္ပာဆို ဆကၦံေရး
ေဝဖႏၸိဳင္း္ခားေၾတးေခၚမႈႏျင့္ ္ပႆနာေ္ဖျရင္းနိုငၼႈ
အလုပ္အကိုင္ ကၽ်မ္းက္ငၼႈႏျင့္ က္င့္ဝတ္
ပူးေပါင္းေဆာ်င္ရကၷိဳငၼႈႏျင့္ အ်ဖဲ႔အစၫ္း္ဖင့္လုပၠိဳငၷိဳငၼႈ
ေအ္ခခံမတူေသာလူမ္ား္ဖင့္ လၾကၱဲအလုပႅဳပၠိဳငၷိဳငၼႈ
နၫ္းပညာ သိၿရိအသံုးခၷိဳငၼႈ
ေခါင္းေဆာငၷိဳငၼႈႏျင့္ စီမံခႏ္႔်ခဲနိုငၼႈ မ္ား္ဖစ္သၫ္။

ထိုအရၫ္အခ္င္းမ္ားလိုအပၡၠ္သၫ္ ၂၁ ရာစု ကၽ်မ္းက္ငၼႈ ၾကာဟခၠၸင္္ဖစၸါသၫ္။

စာႏျင့္စကားေ္ပာဆိုဆကၦံေရးမ္ားၾတင္ နိုင္ငံ္ခားဘာသာ ႏျင့္ မိခငၻာသာကိုဆိုလိုသၫ္။ တစ္ဦး ႏျင့္တစ္ဦး နားလၫၷိဳင္ေအာင္ ေလ့လာ္ပဳမူ ေ္ပာဆိုနိုင္၇ပါမၫ္။ နိုင္ငံ္ခားဘာသာထဲၾတင္ English ေသၫ္အရးႀကီးဆံုး္ဖစ္သၫ္။ “Standard English Language a business and common in the world” “သာမႏ္ English ဘာသာစကားသၫၷိဳင္ငံတကာၾတင္ စီး်ပားေရးႏျင့္ကု်ႏ္သယ္ မႈမ္ားၾတင္ အခၠ္အခ္ာ က္ေသာ စကား္ဖစ္သၫ္။” ဟုဆိုထားပါသၫ္။ လူငယၼ္ား ဒုတိယဘာသာအ္ဖစ္ ေလ့လာထားရမၫ့္ဘာသာ ္ဖစၸါသၫ္။ ၂၁ ရာစုေ္ပာင္းလဲလာသၫ္ႏျင့္အျမ္ တစၷိဳင္ငံႏျင့္ တစၷိဳင္ငံ ကူးလူးဆကၦံမႈမ္ား ၾလယၠဴလာ ေသာအခါ English ဘာသာစကားသၫ္ အဓိက ဆၾက္သယ္ေရးနၫ္းလမ္း္ဖစႅာပါသၫ္။ ထို႔အ္ပင္ တတိယဘာသာသၫၸငႅျ္င္ သင္ေပးနိုငၸါက ေကာင္းပါသၫ္။ US ျမအထကၱႏ္းေက္ာင္းမ္ားၾတငႅၫ္း English ဘာသာကိုမိခငၻာသာ၊ ဒုတိယဘာသာအ္ဖစ္ Spanish ႏျင့္ တတိယဘာသာကို (Japan, Chinese, Arabic, French) စသၫၼ္ားကို သင္ၾကားေစပါသၫ္။ မိမိ၏ ေခလး၊ တပၫ့္ ေျရ႕ေရးကို ေၾတးေခၚ္ပီး ေအနာကၱိဳင္းၾတင္ ပညာဆကႅကၥၫ္းပူးလိုပါက / အလုပႅဳပၼၫ္ဟဳ ခႏ္႔ျမႏ္းၾလ္င္ Spanish ကိုလၫ္းေကာင္း၊ ေအျရးတိုင္းၾတင္ေနမၫ္ဟဳ ေျမ္ာၼျႏ္းၾလ္င္ Chinese ကိုလၫ္းေကာင္း ငယၥဥၠာလျမစ၍ ေလ့လာစၫ္းပူး ေပးေစခ္ငၸါသၫ္။ ထို႔အ္ပငၼိခင္ ဘာသာကိုလၫ္းအထူးေလ့လာေလ့က္င့္ ေစ္ပီး အနၫ္းဆံုးေကာင္း်စာ ေ္ပာဆို၊ နားလၫ္၊ ေရးသားနိုင္ေသာ အဆင့္ၿရိသင့္သၫ္။ မိခငၻာသာ ( ္မႏၼာစ) သၫႅဴငယၱစ္ဦး၏အနာဂတ္ အလု်ပၡ်ငၲင္ ေအာင္္မင္ေရးအၾတကၳဴး္ခားေသာ လကၷက္ေကာင္းတစၡဳ ္ဖစႅာနိုငၸါသၫ္။ ထိုသို႔ ္မႏၼာစကားကိုေမ္ပာေပးပါက ေခလးႀကီး္ပင္းလာၾလ္ငႅၫ္း မိဘ၊ သားသမီး ဆကၦံေရးျမာ ေႏ်းေၾထးသင့္ေသလာက္ ေမႏ်းေၾထးနိုငၸါ။ ေက္ာင္း္ပီးၿမ ဟိုဟို ဒီဒီျမာ နိုင္ငံ္ခားဘာသာ ကိုအၾလ္ငၲလို တက္ေရာက္ေလ့လာ္ခင္းထက္ ငယၥဥၻေဝကနစ၍ ေလ့လာၿမ ဘာသာစကားတစၡဳကို ကၽ်မ္းဝင္အက္ိဳးၿရိ်စာ အသံုးခၷိဳငၼၫ္္ဖစၸါသၫ္။ ယခုေခတႅဴငယ္အမ္ားစုၾတင္ ေဝဖႏၥၪ္းစားေၾတးေခၚမႈ၊ ္ပႆနာေ္ဖျရင္းနိုငၼႈ၊ ပိုင္း္ခားစိတ္္ဖာေၾတးေခၚမႈမ္ား အျမႏၲကယ္အားနၫ္းလၠ္ ၿရိပါသၫ္။ ထိုေၾတခၚမႈမ္ားကို သင္ယဴ၍မရပါ၊ ငယၥဥၠပင္ေလ့က္င့္ ပ္ိဳးေထာင္ေပးဖို႔ အထူးလိုပါသၫ္။ တိုးတက္ေသာနိုင္ငံမ္ားၾတင္ ေအ္ခခံပညာအဆင့္ၿမ စ၍ ေၾတးေခၚမႈမ္ားကို မသိမသာ ေလ့က္င့္္ပဳစု ပ္ဳိးေထာင္ေပးပါသၫ္။
အလုပ္အကိုင္ ကၽ်မ္းက္ငၼႈႏျင့္ က္င့္ဝတ္ေနရာၾတငႅၫ္း ဆယၱႏ္းေအာင္ ( သို႔ ) ၾဘဲ႕ရမ္ားသၫ္ အလုပ္ႏျင့္ သင္ၾကားခဲ့ေရသာ သညာမ္ားႏျင့္မဆကၥပၲကၸါ။ မိမိေလံလာခ္င္ေသာ ဘာသာရပၠိဳ ေမလ့လာ ခဲ့္ခင္းေသာႅၫ္းေကာင္း၊ ဘဝႏျင့္ဆကၥပ္ ေလ့လာခဲ့္ခင္းမၿရိေသာႅၫ္းေကာင္း၊ အလု်ပၡေင္အၾတ႔အႀကံဳမ္ား မသင္၍ေသာ္ လၫ္းေကာင္း ္မႏၼာလူငယၼ္ား ဤေနရာၾတင္ ၾလ်ႏၥာအားနၫ္းေနတတၸါသၫ္။ ယခုေခတ္ ေအမရိကႏၷိဳင္ငံၾတင္ တကၠသိုလၼ္ားႏျင့္အထကၱႏ္းေက္ာင္းမ္ားၾတင္ အလု်ပၡင္ေလ့လာမႈ အစီအစဥၼ္ား ( Internship Programs) မ္ား္ဖင့္ ပူးေပါင္းကာ ထၫ့္ၾသင္းေလ့လာ ေစပါသၫ္။ တကၠသိုလၱခ္ိဳ႕ၾတငႅၫ္း Co – opt ( Paid Internship Programs) မ္ားကို ဘာသာရပၧိဳင္ရာအလုပၼ္ား္ဖင့္ ေက္ာင္းပိတ္ရက္ ေသာႅၫ္းေကာင္း၊ စာသငၠာလအၾတင္းေသာႅၫ္းေကာင္း ဝင္ေရာက္အလုပ္ လုပၠိဳင္ေစ္ခင္း္ဖင့္ ေက္ာင္းသား၊ ေက္ာင္းသူတို႔ကိုအလု်ပၡ်ငၲင္ အဆင္သင့္္ဖစ္ေအာင္ ေလ့က္င့္ေပးပါသၫ္။ ္မႏၼာ္ပ်ၫၱင္ လၫ္း တကၠသိုလၼ္ား အသင္းအ်ဖဲ႕မ္ားျမတဆင့္ ဦးစီး ဦးေဆာငၠာ အလု်ပၡငၠၽ်မ္းက္ငၼႈၿရိေအာင္ ေလ့က္င့္ေပးရပါမၫ္။ ထိုေလ့လာေရးကာလၾတင္းၾတင္ ၾသားေရာက္ေလ့လာေသာ company ဘကၼၾလၫ္း အလု်ပၡင္ က္င့္ဝတၥၫ္းမ္ၫ္းစၫ္းကမ္းမ္ားကို သင္ၾကားပို႔ခ္ ေပးနိုငႅျ္င္ အငၼတႏ္ေကာင္းေသာ အစီ အစၪ္္ဖစႅာနိုငၸါသၫ္။

Leave a Reply